BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Friday, November 20, 2009

Aktiviti 9: Tugasan 4 Mini Kajian Tindakan

Tajuk Kajian: " Fotografi Sebagai Media Pengajaran & Pembelajaran "

a. Matlamat Kajian Tindakan

- Menarik minat dan meransang daya imaginasi pelajar dalam mengeluarkan idea dan meningkatkan daya berfikir pelajar secara kreatif dalam kelas.

b. Objektif Kajian Tindakan

- Menilai tahap kreativiti pelajar dalam mengelurakan idea

- Meneroka tahap imaginasi pelajar

c. Bentuk Soalan Kajian

- Bagaimanakah gambar foto dapat meransang daya imaginasi pelajar dalam meningkatkan daya berfikir pelajar?

Aktiviti 8: Tugasan 4 Mini Kajian Tindakan

Cadangan untuk mengatasi kelemahan pengajaran tersebut:

- Bagi mengatasi masalah tersebut banyak cara boleh digunakan antaranya ialah penggunaan gambar foto dalam P & P dimana dengan teknik ini pelajar akan lebih mudah untuk mengingat dan mudah faham.
- Pengunaan foto ini dapat menggambarkan situasi sebenar bagi menerangkan isi pengajaran yang akan di ajar.
- Rancang pengurusan masa yang lebih teratur supaya masa pengajaran dapat dijimatkan.
- Gambar perlu ditunjukkan dalam pelbagai sudut supaya pelajar dapat melihat gambaran keseluruhan objek tersebut walaupun ianya adalah gambar tetap dan tidak bergerak.
- Gambar yang disusun secara berturutan dapat memberikan kesan gerak yang baik dalam meningkatkan daya efektif proses P & P.

Aktiviti 7: Tugasan 4 Mini Kajian Tindakan

Tajuk kajian : " Fotografi Sebagai Media Pengajaran & Pembelajaran "

Kelemahan pengajaran subjek

Refleksi/pengalaman Individu
- Kurangnya penekanan dalam sub topik keusahawanan sedangkan topik keusahawanan adalah sub topik yang penting bagi memupuk minat pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya.
- Pengajaran ini lebih kepada teori berbanding pengajaran secara praktikal.

Refleksi/pengalaman Kumpulan
- Pelajar tidak menggambarkan situasi sebenar berkaitan hal-hal perniagaan/perdagangan.


Aktiviti 6: Tugasan 4 Mini Kajian Tindakan

Tajuk kajian : " Fotografi Sebagai Media Pengajaran & Pembelajaran "

Kekuatan Subjek Perdagangan

Refleksi/Pengalaman individu
- Subjek perdagangan dapat memupuk sifat keusahawanan dan berniaga di
kalangan pelajar.

Refleksi/Pengalaman pasukan
- Interaksi sosial/networking dapat dibentuk melalui subjek ini apabila para pelajar bekerjasama semasa menjalankan aktiviti jual beli semasa hari sukan sekolah.


Friday, November 13, 2009

Aktiviti 4: Mini Kajian Tindakan

Cadangan Tajuk Mini Kajian Tindakan

Tajuk mini kajian tindakan yang akan dijalankan oleh kumpulan kami ialah :
" Fotografi Sebagai Media Pengajaran & Pembelajaran "

Peserta kajian : 30 orang pelajar Tingkatan 4

Setting kajian : Bilik darjah

Ahli kumpulan pengkaji :

1) Yuhaibibah Binti Yusoff
2) Mohd Padil Bin Mat Saad
3) Syazwan Bin Abd. Jalani

Aktiviti 5 – Tugasan 1 Buku & Tugasan 4 Mini KT


1. MENGAPA guru (pelatih/novis/ berpengalaman) perlu melakukan kajian tindakan

* Mengembangkan kemahiran professional guru khususnya mengenalpasti teknik atau kaedah pembelajaran yang berkesan.
* Membantu guru menghadapi cabaran dan masalah berhubung dengan amalan pengajaran dan pembelajaran.
* Membina pembeharuan dan kemajuan melalui refleksi kendiri dan usaha sendiri.
* Mengembangkan idea-idea sediada dan menghasilkan idea-idea baru.
* Menjadi agen perubahan dengan memebuat refleksi dan menganalisis kekeuatan dan kelemahan diri.
* Meningkatkan daya keyakinan diri melalui usaha berkongsi pengalaman, boleh perbaiki prestasi dan kepuasan kerja.


2. Mengapa mini kajian tindakan "Penggunaan Gambar Foto dalam Pengajaran & Pembelajaran" dipilin?

- Gambar foto memerlukan kos yang murah dan senang untuk diperolehi
- Mudah digunakan
- Menjimatkan kos dan masa
- Boleh digunakan dalam pelbagai kaedah samada pengajaran secara beramai-ramai, pengajaran kendiri dan juga pengajaran secara berkumpulan.

Saturday, November 7, 2009

Aktiviti 2: Tugasan 2 - Jurnal

Jurnal 1 : Kajian Tindakan Berkenaan dengan Pengintegrasian Minat Pelajar & Aktiviti Kesenian
dalam Kelas Tahun 6 Sosial
Jurnal 2 : Amalan reflektif dalam pendidikan guru bahasa asing dari sudut pandangan mikro dan
makro
Jurnal 3 : Satu projek penyelidikan tindakan: Pencegahan keracunan Plumbum Masyarakat

Aktiviti 1 : Tugasan 1 Buku

*APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KAJIAN TINDAKAN ?
TAJUK BUKU : ACTION RESEARCH IN THE CLASSROOMPENULIS : VIVIENNE BEUMFIELD, ELAINE HALL AND KATE WALLA
Apa itu kajian tindakan?
Kajian tindakan merupakan satu kajian yang timbul/wujud daripada permasaalahan yang diutarakan oleh guru/pengkaji bagi mengenalpasti fokus kepada kajian yang hendak dilakukan di dalam kelas dan hasil daripada permasaalahan yang dikemukakan, kajian tindakan akan dilakukan dan ianya di terapkan melalui lingkaran model kajian tindakan yang sesuai( Kemmis & McTaggart (1988)).
Ianya melibatkan 2 proses iaitu:
1. persoalan dan
2. hasil daripada persoalan yang dikemukakanKajian tindakan dilakukan bertujuan untuk melakukan penambahbaikan terhadap permasaalahan yang timbul.Menerangkan tentang kepentingan penyataan masalah oleh guru melalui kajian tindakan untuk membangunkan dan membuat pembaharuan dalam cara mengajar dan proses pembelajaran.

2. Buku: Action Research For Teacher
By: Mary louise Holly

-Kajian tindakan adalah pelaksanaan kajian yang menyumbang kepada pembinaan satu kajian untuk penambahbaikan dan dalam masa yang sama berorentasikan tindakan.
-Kajian tindakan juga dilihat sebagai pembangunan
profesional

-Ia digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah untuk memperbaiki keadaan sosial dan proses kehidupan di dalam dunia sebenar

CHAPTER 1:
Buku ini meneroka mengapa penyelidikan tindakan adalah penting untuk penambahbaikan dan selari dengan perkembangan masa terkini. kami menggambarkan penyelidikan tindakan baru hasil daripada pengalaman. Buku ini menekankan tiga cabaran pengajar: masyarakat, pembelajaran sepanjang hayat dan transformasi. Hal ini membolehkan mereka mengesan pengalaman-pengalaman mereka dan belajar dengan menguji di luar idea mereka dalam masa yang sama melakukan tindakan.


TUGASAN KELAS : KONSEP KAJIAN TINDAKAN

KAJIAN TINDAKAN
*Definisi Kajian Tindakan
Kajian tindakan menggabungkan satu tindakan yang mempunyai kepentingan dengan satu prosedur kajian. Ia merupakan tindakan bersifat individu dan berasaskan inkuiri yang bertujuan untuk melaksanakan proses penambahbaikan dan perubahan. Kajian tindakan yang paling mudah dilakukan oleh guru adalah kajian bilik darjah (classroom research), dan proses P&P adalah dasar kepada kajian bilik darjah.Kajian tindakan juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti proses pengajaran & pembelajaran masing-masing.
*Mengapa guru perlu membuat kajian tindakan
i. untuk meningkatkan pengajarannya atau rakan setugas, untuk menguji teori pendidikan secara praktikal, atau untuk menilai dan melaksanakan prosedur sekolah.
ii. Menggalakkan guru menyelesaikan masalah amalan harian dengan membuat refleksi bagi mendapatkan idea dan strategi baru dalam usaha membawa pembaharuan dan kemajuan.
iii. Menggalakkan guru menyelidik amalan-amalan yang ingin diperbaiki dalam kerja mereka dalam kelas untuk membaiki tindakan dan menilai hasil dan keberkesanan usaha itu. Dalam hal ini guru diberi kuasa untuk membuat keputusan dalam bilik darjahnya.
*Prinsip Kajian Tindakan
Kajian Tindakan merupakan satu pendekatan yang bersifat telus, terbuka dan dipersetujui oleh semua warga sekolah. Walau bagaimanapun data atau bukti yang diperolehi tidak boleh melibatkan pengenalan diri, tempat atau lokasi yang dijadikan sumber kajian. Hasil dapatan perlu disebarluaskan kepada warga sekolah untuk tujuan memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang dikenalpasti.Proses Menjalankan Kajian TindakanPada asasnya Kajian Tindakan bergerak dalam satu kitaran yang berterusan yang melibatkan empat peringkat ( Merancang, Bertindak, Memerhati dan Mereflek ) iaitu:
*Proses Kajian Tindakan
Proses 1 Merancang : Sebelum melaksanakan Kajian Tindakan, penyelidik
perlu membuat perancangan.
Proses 2 Menentukan aktiviti-aktiviti dan tempoh masa pelaksanaan bagi menangani
masalah yang dikenalpasti.Setiap satu masalah yang dikenalpasti
mungkin memerlukan satu atau lebih aktiviti.
Proses 3 Memastikan : langkah-langkah dan bahan yang akan digunakan untuk menjalankanaktiviti ( contoh: menjalankan aktiviti secara individu atau berkumpulan )
Proses 4 Menentukan langkah dan cara penilaian aktiviti yang akan dijalankan. (contoh: carapenilaian – pemerhatian, kumpulan sasar – pelajar, guru )

Proses 5 Analisa keputusan / dapatan dan mereflek keberkesanan aktiviti yang dijalankan.
Proses 6 Bertindak ( melaksanakan rancangan ) Penyelidik melaksanakan rancangan mengikutapa yang telah dirancang.

Proses 7 Memerhati ( mengumpul bukti )Pengumpulan maklumat boleh dikumpul melalui pemerhatian, temubual, soal selidik, ujian dan latihan serta analisis dokumen.
• Pemerhatian boleh dilakukan secara guru memerhati pelajar semasa P & P
ataurakan sejawat memerhati guru mengajar.
• Temubual merupakan satu kaedah pengumpulan maklumat melibatkan
perbualan/hubungan dua hala berpandukan soalan sedia ada atau bebas.
• Soalselidik responden merupakan maklumat yang dikemukakan dalam
bentuk soalan yang mengkehendaki maklumat secara tepat.
• Ujian/latihan merupakan satu kaedah bagi menguji kefahaman pelajar.
• Dokumen adalah sumber paling mudah kepada guru kerana maklumat yang
diperlukan telah sedia ada. Contoh, sukatan pelajaran, buku kedatangan, rekod
salahlaku, keputusan peperiksaan dan sebagainya.
Proses 8 Mereflek ( analisa dan refleksi )
• Refleksi adalah untuk mentafsir kemahiran mengajar guru dan mempertingkatkannya. Hasil daripada refleksi, guru akan mendapat kefahaman baru, kesedaran, keinsafan, perubahan tanggapan, perubahan amalan dan mempertingkatkan profesionalisme keguruan. Refleksi juga
berlaku sebelum semasa dan selepas kajian.
• Data/maklumat dikumpul, diproses, ditaksir dan digunapakai.
• Cara analisis data ini boleh dilakukan dalam beberapa cara iaitu perbincangan, perbengkelan dan lain-lain. ( difikirkan sesuai yang memenuhi piawai analisis )

MODEL KAJIAN TINDAKAN
Aktiviti 3: LAPORAN KOLOKIUM DPLI (ii)

TAJUK: MENINGKATKAN PENGLIBATAN AKTIF PELAJAR SEMASA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P & P) MELALUI KAEDAH PERMAINAN DI DALAM KELAS 4 DEDIKASI SMK BANDAR RINCHING.
DISEDIAKAN OLEH: NOR ZIRA BT SHAFIE & NORBAHARIAH BT BAHARIN
*PERNYATAAN MASALAH KAJIAN
•Pelajar didapati tidak memberi perhatian seratus peratus & malu bertanya
•Pelajar kurang berkeyakinan meluahkan pendapat atau memberi jawapan secara individu apabila disoal di dalam kelas.
•Pelajar lemah dalam aspek kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK)
*OBJEKTIF KAJIAN
•Pelajar akan lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran
•Pelajar lebih berani dan berkeyakinan untuk memberi pendapat atau jawapan apabila disoal di dalam kelas.
•Pelajar dapat mengurangkan perasaaan malu bertanya terhadap isi pengajaran yang tidak difahami
•Pelajar dapat memperkembangkan dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK) dalam pembelajaran.
*METODOLOGI
•Model Kemmis dan Mac Taggart (1988) sebagai contoh pelaksanaan tindakan iaitu model 1 : Gelungan Skema kajian Tindakan Berterusan.
•Pergerakan dari Refleksi kepada Merancang kepada Tindakan kepada Memerhati dan akhirnya kembali semula kepada Refleksi
*PENGUMPULAN DATA
• Pre-test, pemerhatian, temu bual, soal selidik, Post-test
*KAEDAH PERMAINAN
• Bola Hikmah - Pelajar yang terakhir memegang bola dikehendaki menjawab soalan
• Dam Ular
• Dart
*ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN
•Pre- test
–Lemah dalam bahagian subjektif terutama subjek sains
–Purata markah pelajar yang lulus 40%-45% seramai 7 orang
•Pemerhatian
–Sebelum kaedah permainan dijalankan, pelajar lebih gemar diam atau menjawab ‘tidak tahu’ apabila disoal
–Selepas permainan, pelajar dilihat sudah berani mencuba walaupun kadangkala kurang tepat
•Soal selidik
–32 orang pelajar memberi markah 4(setuju) dengan kaedah permainan yang digunakan
–Responden bersetuju kaedah permainan dapat mengembangkan kemahiran berfikir dan meningkatkan keyakinan
•Temubual
–Pelajar berpendapat setiap guru sepatutnya menggunakan kaedah ini bagi setiap mata pelajaran dan dapat membantu meningkatkan keyakinan mereka untuk berinteraksi di dalam kelas
* Apa yang Dapat Dipelajari
• Dapat mempelajari bagaimana kaeadah permainan boleh meningkatkan penglibatan aktif pelajar semasa sesi P & P di dalam bilik darjah.
• Memberi ilham baru kepada para guru untuk lebih kreatif dengan menggunakan kaedah permainan yang pelbagai dan menarik untuk memberi motivasi kepada pelajar dalam proses P & P.
• Penggunaan kaedah permainan ini dapat memberi keseronokkan kepada semua pelajar kerana mereka belajar dalam keadaan tanpa tekanan dan kaedah ini dapat meningkatkan tahap keyakinan pelajar.