BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Wednesday, February 3, 2010

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN (PRAKTIKUM)

PRAKTIKUM:

Nama Sekolah : Sek.Men.Pendidikan Khas Vokasional Seksyen 17, Shah Alam.

Hari Pertama : Hari Isnin (01/02/2010)

- Melapor diri di SMPKV Shah Alam
- Memperkenalkan diri semasa perhimpunan pagi
- Berkenalan dengan Pengetua,Guru Penolong Kanan,Ketua Bidang dan guru-guru lain.
- Sukatan pelajaran diubahsuai mengikut tahap pembelajaran pelajar dan sukatan
pelajaran yang diambil dikaitkan dengan bidang kemahiran mereka
- Mendengar taklimat Pengetua dan Guru Penolong Kanan:
a. SMPKV Shah Alam ialah sekolah pendidikan khas yang lebih memberi penekanan dalam
bidang kemahiran berbanding akademik.
b. Matlamat pelajar pendidikan khas ialah untuk mendapatkan Sijil Kemahiran
Malaysia SKM iaitu kelulusan 'Trampil'.
c. SMPKV ini menyediakan 11 kursus kemahiran seperti kemahiran menjahit, mendandan
rambut, kimpalan, elektrik, pereka grafik,masakan, pembinaan, juru batik,
pemasangan badan motor, dan lain-lain.
- Aktiviti Harian Sekolah:
Isnin & Selasa : Aktiviti Rumah Sukan
Rabu : Hari Kokurikulum (Kelab/Permainan/Unit Beruniform)
- Menerima Jadual Mengajar iaitu perlu mengejar subjek Asas Perdagangan Tingkatan 5
dan Bahasa Malaysia Tingkatan 4.
- menyiapkan RPH untuk Pengajaran Bahasa Malaysia bagi pelajar Tingkatan 4PPM1 untuk
Sub topik Ayat Pesanan.

Hari Kedua : Hari Selasa (02/02/2010)

- Mengajar kelas Tingkatan 4PPM1 untuk sub topik Ayat Pesanan pada jam 1.10-2.30
tengahari.
- Memulakan pengajaran dengan sesi berkenalan.
- Mengajar dengan menggunakan kaedah penyoalan, perbincangan dan meminta pelajar
berlakon.
- Berasaskan proses P&P, didapati terdapat 3 orang pelajar masih lemah untuk
mengenalpasti isi pengajaran.

Friday, December 4, 2009

Aktiviti 13: Tugasan 4 Mini KT

} Berdasarkan kursus psikologi pendidikan/ kaedah mengajar / pentaksiran pembelajarn
—Apakah teori-teori, strategi, kaedah yang boleh diguna/diadaptasi bagi setiap masalah
—http://tip.psychology.org/theories.html
—Bina kerangka teoritikal, konseptual, operasional kajian
—Mesti selaras dengan penyataan masalah dan tujuan/objektif /soalan kajian
—2 kumpulan bentang

1. TEORI KONSTRUKTIVISME

-Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia dan telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah.Pelajar perlu bina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha pelajar itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk pelajar. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh pelajar sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan.

-Fikiran pelajar tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui pelajar adalah realiti yang dia bina sendiri. Pelajar sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka.

-Untuk membantu pelajar membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme.

Ciri pembelajaran secara konstruktivisme:
1. Pembelajaran berpusatkan murid.
2. Fokus kepada pembelajaran bukan pengajaran.
3. Guru sebagai fasilitator.
4. Pembelajaran sebagai satu proses yang pembelajaran.
5. Menyokong pembelajaran secara koperatif.6. Menggalakkan dan menerima daya usaha murid.
7. Memberi peluang kepada murid untuk membina memahaminya melalui penglibatan murid sebenar.
8.Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru.
9. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan experiment10. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea.
11. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid.
12. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid

2.TEORI KONTEKSTUAL

-Pengajaran kontekstual membantu pelajar menghubungkaitkan pembelajaran kandungan dengan situasi sebenar dan memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara apa-apa yang dipelajari di dalam bilik darjah dan bagaimana pengetahuan ini digunakan dalam kehidupan mereka sebagai warganegara dalam masyarakat. Dalam kaedah ini guru hanya bertindak sebagai pengelola kelas yang membantu pelajar dalam mendapatkan penemuan beru. Proses pembelajaran juga lebih kepada pemusatan pelajar dan bukan pemusatan guru.

Dalam teori ini, guru digalakkan untuk:
1) Mengkaji konsep atau teori yang akan dipelajari oleh pelajar.
2) Memahami latar belakang dan pengalaman hidup pelajar melalui proses kajian.
3) Mengenalpsti kawasan sekolah dan tempat tinggal pelajar yang boleh dikaitkan dengan konsep atau teori pembelajaran kontekstual.
4) Merancang pengajaran dengan mengkaitkan konsep atau teori yang dipelajari dengan mengaitkan pengalaman yang dimiliki pelajar dan pengalaman hidup mereka.
5) Melaksanakan penilaian terhadap pemahaman pelajar, dimana hasilnya nanti dijadikan bahan refeksi terhadap rancangan pembelajaran dan pengajaran.
-Pelajar akan menemukan perkaitan bermakna antara idea-idea abstrak dengan aplikasi dalam dunia sebenar, di mana konsep dipelajari, diperkukuhkan dan dibuat perkaitan. Dalam pengajaran kontekstual terdapat lima teknik pembelajaran yang boleh digunakan iaitu strategi REACT.

Antara contoh pengajaran kontekstual termasuklah :
• Pembelajaran berasaskan aktiviti
• Pembelajaran eksperiential
• Sesi hands-on dan minds-on (melakukan dan berfikir)
• Seminar
• Bengkel dan program di mana pelajar melakukan sendiri projek bagi mendorong naluri ingin tahu pelajar serta menjadikan pembelajaran lebih bermakna kepada mereka.
• Konstruktivisme (constructivism)
• Menemukan (Inquiry)
• Bertanya (Questioning)
• Masyarakat-belajar (Learning Community)
• Pemodelan (modeling)
• Refleksi (reflection)
• Penilaian yang sebenarnya (Authentic

3. KAEDAH PENGAJARAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR

-Strategi pemusatan pelajar ini bermaksud pelajar memainkan peranan penting dalam pembelajaran di mana pelajar bertanggungjawab terhadap apa yang diajar dan bagaimana ia dapat dipelajari. Pengajaran di mana tumpuan diberikan kepada pelajar dalam melaksanakan aktiviti pengajaran antara guru dan pelajar.Strategi berpusatkan pelajar dapat menggalakkan pelajar bertanggungjawab dan melibatkan diri bagi membantu mereka memahami bagaimana untuk belajar.

-Kaedah ini boleh dilakukan dengan mewujudkan iklim bilik darjah yang dapat memperkembangkan kreativiti pelajar supaya pelajar dapat menyertai aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif. Komunikasi berbentuk dua hala antara guru dan pelajar dalam akriviti soal jawab amat sesuai digunakan apabila maklumat tidak disampaikan secara berkesan berbanding dengan strategi berpusatkan guru dan matlamatnya adalah untuk memperkembangkan kemahiran pemikiran kreatif serta kritis.

-Dalam strategi ini guru bertindak sebagai fasilitator dan bertanggungjawab terhadap pelajar dengan memantau aktiviti yang dijalankan. Guru juga bertindak secara autoritatif dengan mengagihkan sedikit kuasanya kepada pelajar. Strategi berpusatkan pelajar mempunyai kelebihan untuk memperkembangkan kebolehan pelajar dalam mengaplikasikan konsep sikap yang positif, mewujudkan motivasi serta memperkembangkan peribadi dalam menggalakkan kemahiran sosial kumpulan. Pembelajaran menekankan kepada pembelajaran kendiri, arahan kendiri dan inkuari penemuan. Contoh strategi pemusatan pelajar ialah induktif, lakonan, permainan, main peranan, simulasi koperatif, dan sebagainya.

-Ciri-ciri strategi pemusatan pelajar :
• Murid aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
• Pemindahan pembelajaran berlaku
• Komunikasi dua hala
• Naluri ingin tahu dikembangkan
• Kepimpinan bercorak demokratik
• Mementingkan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek
• Disiplin tidak terkawal
• Menekankan pencapaian objektif pembelajaran murid
• Pembelajaran bercorak pengarahan kendiri
• Murid lebih kreatif
• Sifat-sifat sosial yang positif seperti bekerjasama, tolong-menolong

Aktiviti 12 Permurnian

Berdasarkan maklum balas, buat penambahbaikan penyataan masalah, tujuan, objektif kajian

Matlamat Kajian Tindakan
-Meningkatkan kefahaman dan meransang daya berfikir pelajar secara kreatif dan kritis di dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.

Objektif Kajian Tindakan
1) Mengetahui pengetahuan sedia ada pelajar
2) Mencungkil daya kreativiti pelajar dalam mengeluarkan idea
3) Menilai penerimaan pelajar terhadap penggunaan gambar foto dalam pengajaran dan pembelajaran.

Bentuk Soalan Kajian
1) Bagaimanakah gambar foto dapat meransang daya berfikir pelajar dalam mengeluarkan idea?2) Adakah terdapat perubahan minat pelajar terhadap proses P&P dengan pengaplikasian gambar?

Aktiviti 11: tugasan 2: jurnal

} Berdasarkan 3 jurnal
-Apa penyataan masalah dalam kajian?
-Bagaimana mereka melapor penyataan masalah
-Bincang , bentang 2 kumpulan dan lapor dalam blog

PENYATAAN MASALAH KAJIAN:

Jurnal 1:
Explorating Integrating Student Choice and Arts Activities in a Sixth Grade Social Studies Classroom
-Kajian ini dijalankan untuk meneroka bagaimana aktiviti kesenian yang digunakan di dalam pembelajaran sosial ini dapat menambahkan peningkatan penglibatan pelajar di dalam kelas serta menambah motivasi di dalam diri pelajar dan secara langsung dapat meningkatkan pencapaian pelajar.

Jurnal 2: Reflective Practices in Foreign Language Teacher Education : A View Through Micro and Macro Windows
-Kurangnya penggunaan bahasa asing sebagai bahasa kedua di dalam proses P&P - melihat kepada penggunaan bahasa jepun sebagai bahasa kedua.
-Melihat kepada keberkesanan pengajaran bahasa asing di dalam P&P secara mikro dan makro selain proses P&P di dalam kelas yang sedang berjalan.

Jurnal 3: An Action Research Project: Community Lead Poisoning Prevention
- Kajian melihat tentang kesedaran masyarakat menangani keracunan dalam kehidupan dan melihat kepada cara kehidupan dan memahami faktor budaya dan sosial boleh mempengaruhi kesihatan dan tingkah laku manusia.